top of page

Piipll Användarvillkor

1. INLEDNING

 

1.1 Vänligen läs dessa användarvillkor (“Villkoren”) noggrant innan du börjar använda tjänsten (”Tjänsten”) som tillhandahålls via hemsida och mobilapplikationen Piipll. Tjänsten drivs och tillhandahålls av oss, det svenska aktiebolaget Piipll AB, org.nr. 559402-1601 (“Piipll”, ”vi”, ”oss”, ”vår”, ”vårt”).

1.2 Du, fysisk som juridisk person, som registrerar eller avser att registrera ett konto i Tjänsten, är en användare av densamma (”Användare”). Användare som i Tjänsten har förfrågningar om uppdrag kallas i det följande för ”Uppdragsgivare” och Användare som svarar på uppdrag i Tjänsten kallas i det följande för ”Uppdragstagare”. Med ”Besökare” avses både fysiska och juridiska personer som besöker Tjänsten utan att vara en Användare.

1.3 Din åtkomst till och användning av Tjänsten är villkorad att du accepterar och efterlever Villkoren. Villkoren gäller för alla Besökare, Användare och andra som har åtkomst till eller använder Tjänsten och/eller någon annan tjänst som förmedlas genom Tjänsten. Genom att besöka eller använda Tjänsten godkänner du att du är bunden av Villkoren.

2. OM TJÄNSTEN

 

2.1 Vi tillhandahåller ett verktyg för Användare som genom Tjänsten kan söka, lämna och acceptera förfrågningar avseende utförandet av olika typer av uppdrag. Uppdragsgivare kan nyttja Tjänsten för att skicka ut förfrågan om att ett uppdrag ska utföras. Detta uppdrag kan Uppdragstagare därefter svara på. Uppdragsgivare kan efter svar från Uppdragstagare välja att sluta avtal med Uppdragstagare avseende uppdragets utförande genom att acceptera svaret från Uppdragstagare. Det uppdrag som utförs med anledning av det slutna avtalet kallas “Uppdrag”.

2.2 Vi åtar oss inte att utföra Uppdrag. Vi ansvarar därför varken för kvaliteten på eller utförandet av Uppdrag. Uppdrag mellan Uppdragsgivare och Uppdragstagare binder inte oss, och sådant avtal regleras inte i Villkoren. Skyldigheter och rättigheter som avser Uppdrag ligger således utanför vårt ansvarsområde. Se mer om detta under punkt 11.

 

3. BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

 

3.1 För att vi ska kunna tillhandahålla Tjänsten behöver vi samla in och behandla personuppgifter om dig. Du kan läsa mer om hur vi samlar in och behandlar dina personuppgifter i vår personuppgiftspolicy.

 

4. REGISTRERING OCH ANVÄNDARKONTO

 

4.1 Användare kan vara antingen en fysisk eller juridisk person. Du får bara registrera ett användarkonto och ditt användarkonto får endast användas av dig. Om du har anledning att misstänka att någon obehörig har tillgång till ditt konto i Piipll åtar du dig att omedelbart kontakta oss så att vi kan spärra ditt konto i väntan på utredning. För att registrera ditt konto som Uppdragstagare krävs det att du har fyllt 15 år, har rätt att arbeta i Sverige och har ett svenskt personnummer alternativt ett samordningsnummer.

4.2 Du har rätt att när som helst sluta använda Tjänsten och att avsluta ditt användarkonto. Villkoren slutar att gälla till det sista Uppdraget som du är en del av är utförd.

 

5. ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN

 

5.1 Du garanterar att du inte kommer använda Tjänsten för sådant ändamål som strider mot gällande lagstiftning, Villkor eller tredje parts rättigheter. Du ansvarar för all aktivitet som sker inom ramen för ditt användande av Tjänsten och du ansvarar för allt material som görs tillgängligt av dig via Tjänsten. Vi ansvarar inte för obehörigas tillgång till Tjänsten som beror på din eller andra Användares oaktsamhet.

5.2 Användargenererat innehåll är allt innehåll som en användare av Tjänsten skapar och/eller laddar upp till Tjänsten, det kan t.ex. vara foton, filmer och texter för Uppdrag ("Användargenererat innehåll"). Du garanterar att alla personer som kan identifieras i det Användargenererade innehållet (t.ex. på ett foto eller genom att deras namn används) är medvetna om hur innehållet används och att de formellt har gett sitt samtycke till att synas i det Användargenererade innehållet och att Piipll har rätt att använda det Användargenererade innehållet i marknadsföringssyfte. 

5.3 Genom att ladda upp Användargenererat innehåll, t.ex. när du skapar en förfrågan om ett Uppdrag med hjälp av Tjänsten ger du Piipll obegränsad rätt att använda det Användargenererade innehållet, inklusive till exempel att redigera, formatera om, lagra eller kopiera det och göra det offentligt tillgängligt i alla mediekanaler Piipll väljer. Rättigheterna till det Användargenererade innehållet kan också ges till Piipll´s eventuella samarbetspartners. Rättigheterna till det Användargenererade innehållet är fortfarande giltiga efter det att en förfrågan har raderats från Tjänsten. Du avstår härmed från alla krav på ersättning från Piipll för Piiplls användning av det Användargenererade innehållet.

5.4 Uppdragets innehåll, dvs. det arbete som ska utföras, får inte ändras eller kompletteras utan att nytt Uppdrag ingås mellan Uppdragsgivare och Uppdragstagare i det fall att Uppdraget redan är accepterat.

5.5 Användare av tjänsten accepterar att andra Användare betygsätter denne genom Tjänsten.

5.6 Är du under 18 år och vill utföra Uppdrag så måste du först ha målsmans godkännande.

5.7 Uppdragsgivare ansvarar för att de Uppdrag som skapas och/eller genomförs är tillåtna enligt vid var tid gällande lagar och föreskrifter, samt även i övrigt lämpar sig för minderåriga och den enskilde Uppdragstagaren. Detta innebär bland annat, men inte begränsat till, att Uppdragsgivaren inte får överenskomma om och/eller genomföra Uppdrag som innebär farliga moment, arbete med farliga redskap eller kemikalier, tungt arbete, sent kvälls-/nattarbete etc., eller annat arbete som inte är tillåtet för ungdomar enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2012:3 (Minderårigas arbetsmiljö). Detta gäller oavsett den enskilde Uppdragstagarens faktiska ålder.

Vi uppmanar samtliga Uppdragsgivare att ta del av innehållet i Arbetsmiljöverkets "Så får barn och ungdomar arbeta", som i sammanhanget kan utgöra en god vägledning.

5.8 Uppdragsgivare är självklart förbjudna att lägga ut Uppdrag som är olagliga eller som kan anses stötande eller olämpliga för Uppdragstagaren. Piipll har rätt att ensidigt och omedelbart ändra, begränsa eller avbryta Uppdrag vid Piiplls vetskap eller misstanke om att otillåtna arbetsuppgifter överenskommits, utförs eller avses utföras.

5.9 Uppdragsgivaren ansvarar för att inför Uppdraget tillhandahålla Uppdragstagaren tillräckliga förutsättningar, specifikationer, handledning, instruktioner samt lämplig och nödvändig utrustning och arbetsredskap för Uppdragets avtalsenliga genomförande.

5.10 Uppdragsgivaren ansvarar för riskbedömning och att tillse att Uppdragstagaren upplyses om de risker som kan finnas på platsen där uppdraget ska utföras och risker vid eventuell användning av verktyg och utrustning som tillhandahålls av Uppdragsgivaren.


6. ÄNDRINGAR AV TJÄNSTEN

 

6.1 Tjänsten tillhandahålls av Piipll “i befintligt skick” och vi förbehåller oss rätten att ändra, avbryta och/eller avsluta funktioner i Tjänsten vid varje given tidpunkt, inklusive, men inte begränsat till, (i) funktionalitet, (ii) funktioner och (iii) tjänster, med eller utan förvarning till dig som användare. All ny funktionalitet, nya funktioner eller nya tjänster som lanseras i Tjänsten omfattas av Villkoren.

6.2 Vi åtar oss att vidta rimliga åtgärder för att hålla Tjänsten operativ och fungerande under sådana ändringar som beskrivits ovan.

 

7. TJÄNSTENS TILLGÄNGLIGHET

 

7.1 Vi avser att hålla Tjänsten tillgänglig alla dagar om året, men förbehåller oss rätten att vid uppdateringar och/eller underhåll stänga ned Tjänsten eller delar av Tjänsten. Vi ansvarar inte för eventuella störningar i tillgängligheten av Tjänsten som kan förekomma på grund av bristfällig internetuppkoppling, störningar hos webbhotellet eller vid underhåll av Tjänsten.


8. BETALNINGAR

 

8.1 Tjänsten i sig är gratis att använda (skapa konto, ta kontakt och diskutera uppdrag) så länge uppdragen betalas via Piipll. Vid betalning tar Piipll ut en plattformsavgift. Piipll använder plattformsavgiften till att underhålla och vidareutveckla Tjänsten samt till att täcka kostnader för tredjepartslösningar. 

8.2 Betalning av Uppdragsgivaren och utbetalning till Uppdragstagaren sker när Uppdragsgivare och Uppdragstagare godkänner utfört Uppdrag, varpå utbetalning till Uppdragstagares angivna bankkonto sker inom 3-7 bankdagar. Förmedlingen av ersättningen till Uppdragstagare innebär inte att Uppdragstagare på något sätt står i anställnings- eller uppdragsförhållande till oss.

8.3 Vi använder oss av en tredje parts elektronisk betalningslösning, Stripe Inc (www.stripe.com). Genom att acceptera dessa Villkor eller genom att fortsätta använda Tjänsten är du också bunden av Stripe Inc:s allmänna villkor, som ändras från tid till annan av Stripe Inc. Som ett villkor för att möjliggöra betaltjänster i Tjänsten genom Stripe Inc:s försorg måste du förse Stripe Inc med korrekt information om dig själv via Piipll (du kan läsa mer om detta i vår personuppgiftspolicy). 

8.4 Du accepterar att vi inte ansvarar för någon som helst förlust med anledning av obehörig användning av betalkort, eller annan betalningsmetod, av en tredje part i samband med din användning av Tjänsten.

8.5 Vid avbokning mindre än 6 timmar innan Uppdraget skulle ha påbörjats utgår en avbokningsavgift motsvarande plattformsavgiften för Uppdraget.

 

9. FÖLJDER VID MISSKÖTSAMHET

 

9.1 Om Uppdragstagarens avbokningar, där Uppdragstagaren varit den avbokande parten, överstiger en siffra på 5% under de senaste rullande 60 dagarna kan Uppdragstagarens profil komma att granskas vilken kan leda till en tillfällig avstängning av Uppdragstagarens användarkonto enligt punkt 9.4. 

9.2 Det är inte tillåtet att kontakta Uppdragstagare via Tjänsten med syfte att anlita dem till uppdrag som sedan betalas utanför Tjänsten. I de fall där Uppdragsgivare och Uppdragstagare fått kontakt via Tjänsten och betalning av uppdrag sker utanför Tjänsten äger Piipll rätten att utan förvarning ta ut vite (straffavgift) gentemot Uppdragsgivare och Uppdragstagare. Avgiften ligger på 20 000 kr per uppdrag gentemot Uppdragstagare samt 5 000 kr per uppdrag gentemot Uppdragsgivare. Fakturan på beloppet skickas till Uppdragstagare respektive Uppdragsgivare och drivs in av extern samarbetspartner. Piipll förbehåller sig rätten att äga kontakten mellan Uppdragstagare och Uppdragsgivare under de kommande tolv (12) månaderna från datumet som Uppdrag kopplat till Uppdragsgivare publicerats i Tjänsten.

9.3 För det fall vi finner att något som Användaren lagt upp i Tjänsten strider mot gällande lagstiftning eller på annat sätt är olämpligt eller kan medföra skada för oss eller tredje man, förbehåller vi oss rätten att stoppa/radera detta och/eller stänga ditt användarkonto. Vi avgör ensidigt om så ska ske. Sådan avstängning kan ske utan föregående varning och utan angivande av orsak därtill. 

 

10. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

 

10.1 Vi äger samtliga rättigheter, inklusive immateriella rättigheter till Tjänsten, inkluderat men ej begränsat till process, metod, programvara och design. Du erhåller inga immateriella rättigheter till Tjänsten eller något av det material som skapas i den. Det är således förbjudet att utan vårt samtycke göra kopior, oavsett med vilken teknik det sker, av hela eller delar av innehållet i Tjänsten. Utan ett sådant samtycke är det också förbjudet att göra hela eller delar av innehållet i Tjänsten tillgängligt för allmänheten genom användning av internet eller på annat sätt.

10.2 Vid länkning till Tjänsten ska den alltid öppnas i ett nytt fönster. Det är inte tillåtet att länka på ett sådant sätt att Tjänstens innehåll riskerar att förvanskas eller missförstås.

10.3 All otillåten användning av Piiplls immateriella rättigheter kan medföra ansvar och/eller straffrättsligt ansvar.

 

11. ANSVARSBEGRÄNSNINGAR

 

11.1 Vi ansvarar inte för tekniska fel, eller maskinvaru- eller mjukvarufel. Vi ansvarar inte heller för förlorade eller otillgängliga nätverksanslutningar, eller frånkopplingar från ditt användarkonto. Vi utlovar inte att Tjänsten kommer att möta dina krav eller förväntningar på den, eller att användningen av Tjänsten kommer att vara oavbruten eller fri från fel.

11.2 Då Uppdragsgivare och Uppdragstagare ingår avtal om utförande av Uppdrag, åligger det Uppdragstagare att utföra uppdraget på det sätt som överenskommits. Det åligger Uppdragsgivare att infinna sig på den plats och vid den tidpunkt som avtalats för att ta emot uppdraget från Uppdragstagare. Vi är inte part i avtalet och har således ingen ersättningsskyldighet gentemot Användare för avtal de träffat med varandra genom nyttjandet av Tjänsten. Vi har inte heller någon skyldighet att utföra uppdrag åt Uppdragsgivare, och tar inget ansvar om Uppdragstagare är försenad med utförandet av Uppdraget eller dess beskaffenhet.

11.3 Vi gör allt vad vi kan för att säkerställa att Tjänsten motsvarar dina förväntningar och vid fel på Tjänsten kommer vi att göra allt vi kan för att hitta en bra lösning för dig. Piipll är dock inte på något sätt part i avtalet mellan Uppdragsgivaren och Uppdragstagaren och i de fall du råkar ut för, direkt eller indirekt, skada eller förlust som orsakas eller påstås ha orsakats genom, eller i samband med, användning av Tjänsten eller att du inte kan använda Tjänsten eller Uppdraget, accepterar du att vi inte är ansvariga eller ersättningsskyldiga. Uppdragsgivare ska därför vid skada eller förlust avseende Uppdraget vända sig direkt till den Uppdragstagare som åtagit sig att utföra Uppdraget och som man därigenom ingått avtal med.

11.4 När du använder Tjänsten gäller bestämmelserna i tillämplig lokal lagstiftning, t.ex. lokal avtalsrätt, mellan dig och andra Användare som du ingår ett avtal med, om ni inte har kommit överens om andra villkor eller om något annat anges i dessa användarvillkor.

11.5 Bestämmelserna i användarvillkoren ska inte begränsa Piiplls ansvar i händelse av Piiplls uppsåt eller grov vårdslöshet eller enligt tvingande lag.

11.6 Som endast en förmedlare av tjänster, åtar vi oss inte att lösa eventuella tvister mellan Användare. Eventuella tvister måste därför lösas direkt mellan Användare, utan vår inblandning.

11.7 Som Användare av Tjänsten åtar du dig att hålla Piipll skadeslös från eventuella krav från tredje part på grund av din användning av Användargenererat innehåll eller på grund av att du bryter mot användarvillkoren, tillämpliga lagar eller allmänna bestämmelser eller tredje parts rättigheter.

11.8 Tjänsten är i första hand en marknadsplats. Piipll har ingen kontroll över, eller deltar inte i, transaktionerna mellan användarna av Tjänsten, dvs. mellan Uppdragsgivaren och Uppdragstagaren. Du ska inte anta att ett erbjudande är giltigt eller lagligt bara för att det visas i Tjänsten.

 

12. FORCE MAJEURE

 

12.1 Med undantag för de fall vi har agerat grovt vårdslöst, är vi alltid befriade från ansvar för brott mot Villkoren som orsakats av händelser utanför vår kontroll, såsom, men inte begränsat till, vattenskada, åsknedslag, eldsvåda, strömavbrott, strejk, krig, mobilisering eller militärinkallelse av större omfattning, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, rekvisition, beslag, myndighetsåtgärd, myndighetsbestämmelser, konflikt på arbetsmarknaden och därmed jämställda omständigheter. Föreligger hinder för oss att tillgängliggöra Tjänsten eller vidta annan åtgärd på grund av omständighet i detta stycke, får åtgärden skjutas upp till dess hindret har upphört.


13. SKATTEKONSEKVENSER

 

13.1 Köp och försäljning av Uppdrag kan medföra skattskyldigheter av olika slag. Du ansvarar ensam för eventuella skattekonsekvenser som kan uppkomma med anledning av nyttjandet av Tjänsten. Vi hänvisar till Skatteverket för information om frågor som rör beskattning av tjänster som förmedlas i Tjänsten.

 

13.2 Varje Användare åtar sig att säkerställa att dennes skattemässiga åligganden fullgörs på korrekt och lagenligt sätt. Piipll lämnar ingen information eller uppgifter som ska uppfattas som rådgivning beträffande Användares åligganden enligt skatterättsliga lag eller regler, även om Piipll är behjälplig med att tillhandahålla den information som är nödvändig att erhållas från Piipll för att en Användare ska kunna fullgöra sina skatteåtaganden i Sverige. Piipll åtar sig inte heller någon skyldighet att meddela Användare om lag, föreskrifter eller praxis skulle ändras. Det är varje Användares eget ansvar att se till att man följer tillämpliga regler vid användning av Tjänsten.


14. REKLAMATION OCH KLAGOMÅL

 

14.1 Vi strävar alltid efter att ha nöjda Användare och rekommenderar därför att du vänder dig direkt till oss med eventuella synpunkter och/eller klagomål.

14.2 Tjänsten vänder sig i huvudsak till Uppdragstagare som inte är yrkesutövande inom området och därmed kan anses vara amatör/oerfaren. Uppdragsgivarens förväntningar på resultatet av Uppdraget och utförandet i övrigt kan därmed inte sättas lika högt som om en erfaren eller professionell aktör hade utfört samma arbete.

14.3 Du är medveten om att det inte föreligger någon ångerrätt om du tar del av eller påbörjar utnyttjandet av Tjänsten. Detta begränsar dock inte eventuella ändringar som du vill göra i de Uppdrag som efterfrågas, som ännu inte är accepterade, som ska utföras mellan användare av Tjänsten.

14.4 Du ska reklamera fel eller brister i Tjänsten som påverkar dig på ett menligt sätt. Reklamation sker till info@piipll.com så snart du upptäckt fel eller brist i Tjänsten.

 

15. ÄNDRING AV VILLKOREN

 

15.1 Vi äger rätt att, när som helst och oavsett skäl, ändra Villkoren genom att publicera de ändrade villkoren i Tjänsten. Sådana villkor ska automatiskt börja gälla trettio (30) dagar efter att de publicerats i Tjänsten eller på annat sätt godkänts av dig. Genom att besöka eller använda Tjänsten godkänner du att sådana ändringar kan förekomma och att du är ansvarig för att hålla dig uppdaterad om eventuella ändringar.


16. BESTÄMMELSES OGILTIGHET

 

16.1 Om någon bestämmelse i Villkoren helt eller delvis skulle anses vara ogiltig eller inte kunna göras gällande, ska bestämmelsen begränsas, ändras eller avskiljas i minsta möjliga mån för att tillförsäkra dess giltighet, så att Villkoren i övrigt kan kvarstå i full kraft, effekt och genomförbarhet.

 

17. TVISTER OCH TILLÄMPLIG LAG

 

17.1 På Villkoren och Tjänsten ska svensk rätt tillämpas. Tvister som uppstår i anledning av Villkoren och/eller Tjänsten ska avgöras i allmän domstol, varvid Stockholms tingsrätt ska vara första instans. Du har kan också vända dig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) för att få tvisten prövad utan kostnad, läs mer på www.arn.se.

bottom of page