top of page

PIIPLL PREMIUM ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR (ABONNEMANG)

1. ALLMÄNT

1.1 Piipll AB, org.nr 559402-1601 (”Piipll”) tillhandahåller hushållsnära tjänster för att underlätta för personer i vardagen bestående i exempelvis barnpassning, städning och läxhjälp (”Tjänsterna”) till fysiska och juridiska personer (”Kunderna”).

1.2 Dessa allmänna avtalsvillkor (”Villkoren”) gäller mellan Piipll och Kund som har tecknat ett abonnemang hos Piipll och därvid gjort en beställning av en eller flera Tjänster som Piipll löpande utför för Kundens räkning (”Beställningen”). Beställning görs via www.piipll.com (”Webbplatsen”), Piiplls mobilapplikation (”Applikationen”), telefonsamtal eller hembesök.

1.3 Villkoren, tillsammans med den Beställning som Kund gör i samband med tecknandet av abonnemanget och eventuella övriga bilagor, utgör de fullständiga villkoren för Piiplls tillhandahållande av Tjänsterna till Kunden (”Avtalet”). För det fall det skulle förekomma motstridigheter mellan dessa Villkor och Beställningen (inklusive eventuella bilagor) ska Beställningen (inklusive eventuella bilagor) äga företräde framför Villkoren.

1.4 Piipll och Kunden benämns var för sig som ”Part” och gemensamt för ”Parterna”. Dessa Villkor träder i kraft från det datum då Kunden tecknat ett abonnemang enligt 1.2.

 

2. PIIPLLS ÅTAGANDEN

2.1 Piipll ska utföra Tjänsterna i enlighet med Avtalet med tillbörlig omsorg och på ett i övrigt fackmannamässigt sätt. 

2.2 Har Parterna kommit överens om att Tjänsterna ska utföras vid viss tidpunkt (”Tjänstetillfället”) och Piiplls ordinarie personal inte kan genomföra Tjänsterna på grund av ett hinder som är utanför Piiplls kontroll, såsom plötsligt sjukdomsfall, förbehåller sig Piipll rätten att låta en vikarie utföra Tjänsten vid aktuellt Tjänstetillfälle. Om det inte är möjligt kontaktar Piipll Kunden så snart som möjligt för att i möjligaste mån boka in ett nytt tillfälle som passar Kunden.

2.3 Piipll har rätt att i utbildningssyfte låta annan personal utöver ordinarie personal delta vid ett eller flera Tjänstetillfällen.

2.4 Piipll har rätt att anlita underleverantör för fullgörande av Piiplls åtagande enligt Avtalet. Piipll ansvarar för underleverantörers arbete som för sitt eget.

 

3. KUNDENS ÅTAGANDEN

3.1 Kunden ska medverka till att Tjänsterna kan utföras professionellt, korrekt och i enlighet med Avtalet.

3.2 Kunden ansvarar för att bostaden eller lokalen inför varje Tjänstetillfälle inte är i sämre skick än vad som skäligen kan förväntas vid normal användning.

3.3 Om inget annat följer av Avtalet ska Kunden tillhandahålla adekvat utrustning, material, nycklar och portkod, samt i övrigt tillse att Piiplls personal får tillträde till de utrymmen som krävs för att Piiplls personal ska kunna utföra Tjänsterna i enlighet med Avtalet.

3.4 Mellan respektive Tjänstetillfälle ska Kunden, om arbetsredskap förvaras hos Kunden, ombesörja utrustning samt underhåll av övrig utrustning som Piiplls personal använder hos Kunden. Piipll ansvarar inte för av Kund tillhandahållen utrustning som går sönder som en följd av normalt slitage eller bristfälligt underhåll.

3.5 Kunden ska kontinuerligt lämna aktuella upplysningar om särskilda förhållanden som Piipll måste ta hänsyn till vid utförandet av Tjänsterna. Sådana upplysningar kan exempelvis avse tillträde till fastighet och information om larmsystem.

3.6 Kunden ska vidare lämna upplysningar om värdefulla och/eller ömtåliga föremål och material i Kundens bostad eller lokal samt hur Piipll personal ska hantera dessa vid utförandet av Tjänsterna.

3.7 Kunden ansvarar för att Piiplls personal har en god arbetsmiljö som uppfyller de krav som uppställs i vid var tid gällande lagstiftning och ska tillse att det inte föreligger risk för undermåliga eller ohälsosamma arbetsförhållanden.

3.8 Vidare måste Kunden meddela Piipll om förekomst av farliga föremål, huruvida Kunden har husdjur och i så fall vilken typ av djur det handlar om, samt andra förhållanden som utgör eller kan utgöra en risk för Piiplls personal.

3.9 Piipll äger rätt att ensidigt vägra att utföra Tjänsterna om särskilda skäl föreligger. Sådana särskilda skäl kan exempelvis bestå i att Kunden väsentligen har brustit i sina åtaganden enligt punkterna 3.1 – 3.8 ovan, att Kunden eller medlemmar i Kundens hushåll inte uppträder på ett respektfullt sätt mot Piiplls personal. Kunden kommer i dessa fall debiteras för hela kostnaden för det aktuella Tjänstetillfället.

 

4. AVTALSTID, UPPSÄGNING OCH ÅNGERRÄTT

4.1 Avtalet mellan Parterna ingås när Kunden har erhållit en bekräftelse på att Piipll har mottagit och godkänt Kundens Beställning i samband med tecknande av abonnemang.

4.2 Avtalet gäller tillsvidare och kan sägas upp av Kunden senast sju (7) dagar före den dag nästkommande Tjänstetillfälle skulle ha påbörjats.

4.3 Sker uppsägning av abonnemang senare än 7 (sju) dagar före den dag Tjänstetillfället skulle ha påbörjats debiteras Kunden femtio (50) procent för det aktuella Tjänstetillfället.

4.4 Sker avbokning vid dörren alt. När Tjänstetillfället skulle ha påbörjats (no-show) debiteras Kunden hundra (100) procent för det aktuella Tjänstetillfället.

4.5 Uppsägning ska ske skriftligt till info@piipll.com.

4.6 Oaktat vad som anges i punkt 4.2 ovan har Kunden rätt att säga upp Avtalet med omedelbar verkan om Piipll väsentligen bryter mot bestämmelserna i Avtalet. Uppsägning ska i detta fall ske via telefon.

4.7 För det fall Kunden har fakturerats för en eller flera Tjänster innan utförandet, och Kunden sagt upp Avtalet med iakttagande av avbokningsreglerna i punkt 4.2-4.3, återbetalar Piipll motsvarande belopp inom trettio (30) dagar.

4.8 Piipll förbehåller sig rätten att, om inte annat avtalats skriftligen, säga upp Avtalet och upphöra med tillhandahållandet av en eller flera Tjänster med minst fjorton (14) dagars skriftlig varsel till Kunden.

4.9 Piipll har vidare rätt att säga upp Avtalet med omedelbar verkan om Kunden väsentligen bryter mot bestämmelserna som följer av Avtalet och inte, efter uppmaning därom, vidtar rättelse inom skälig tid. Uppsägningen meddelas Kunden skriftligen via e-post eller sms.

4.10 Vid ingående av Avtal om köp av Tjänster mellan Piipll och Kund som är fysisk person gäller fjorton (14) dagars ångerrätt i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Ångerfristen börjar löpa den dag då Avtalet ingås. Detta innebär att en Kund som är konsument som utgångspunkt har rätt att ångra sitt köp utan att ange några skäl. Kunden ska skriftligen meddela Piipll via e-post på info@piipll.com att den önskar att utöva sin ångerrätt. Kunden har dock ingen ångerrätt i den mån Tjänster har fullgjorts under ångerfristen.

För det fall Kunden har fakturerats för Tjänstetillfälle innan detsamma har utförts, och Kunden fortfarande äger rätt att ångra köpet, återbetalar Piipll motsvarande belopp inom trettion (30) dagar.

Utövar Kund som är konsument sin ångerrätt avbokar Piipll samtliga Tjänstetillfällen hos Kunden som inte har påbörjats, utan att Kunden själv behöver vidta några åtgärder.

 

5. OMBOKNING

5.1 Arbetstidens förläggning sker inom ramen för beställt antal timmar enligt Avtalet.

5.2 Kunden har rätt att omboka utförandet av ett specifikt Tjänstetillfälle kostnadsfritt, förutsatt att sådan ombokning sker minst ett dygn (24 h) före den dag Tjänstetillfället skulle ha påbörjats samt att det sker i samförstånd mellan Piipll personal och Kunden.

5.3 Tjänstetillfälle som inte ombokas eller som ombokas mindre än 24 timmar i förväg och som inte skett i samförstånd mellan Piipll personal och Kunden, debiteras till fullt pris enligt det planerade Tjänstetillfället.

5.4 Kundens frånvaro vid den tidigare överenskomna tidpunkten för ett besök tolkas som att tjänsten ombokats inom mindre än 24 timmar och debiteras till fullt pris

5.5 Ombokning som skett mindre än 24 timmar i förväg och där nytt Tjänstetillfälle bokats in i samförstånd mellan Piipll personal och Kunden utgår ingen extra debitering.

5.6 Kostnader vid ombokning mindre än 24 timmar i förväg och som inte skett i samförstånd mellan Piipll personal och Kunden berättigar inte till RUT-avdrag.

5.7 Om Piipll personal som utsetts för Kunden måste omboka besöket uppstår inga kostnader för Kunden.

5.8 En Piipll personal är inte skyldig att genomföra ett överenskommet kundbesök om hen vid ankomsten upptäcker att Kunden är berusad eller påverkad av något annat rusmedel. Kunden debiteras dock enligt det planerade besöket.

5.9 Piipll personal och Kunden kan i samförstånd skjuta upp den överenskomna tidpunkten för besöket inom ramen för beställt antal timmar enligt Avtalet.

5.10 Ombokning ska ske skriftligt till info@piipll.com eller via ombokningsfunktionen i Applikationen.

 

6. FAIR USE POLICY

6.1 För att undvika missbruk av våra Tjänster har Piipll antagit en s.k. ”Fair Use Policy”, vilken innebär följande:

6.1.1 att Kund har en intention att utnyttja Tjänsterna i enlighet med Avtalet (observera att detta inte påverkar Kunds rätt att utnyttja ångerrätten enligt punkten 5);

6.1.2 att Kund inte försöker utöva bedrägeri eller i övrigt agera i strid mot tillämplig lagstiftning;

6.1.3 att Kund inte utövar otillbörlig påtryckning eller är hotfull mot Piipll personal i samband med Beställning, uppsägning och ombokning av Tjänstetillfällen, eller vid kontakt med vår kundtjänst; och

6.1.4 att Kunden i övrigt ska sträva efter att agera i enlighet med Avtalet, särskilt vad gäller Kundens åtaganden i punkten 3.

6.1.5 Exempel på beteenden som står i strid med Piiplls Fair Use Policy kan exempelvis vara:

6.1.5.1 att Kunden systematiskt ombokar Tjänstetillfällen i enlighet med ombokningsreglerna i punkten 6;

6.1.5.2 att Kunden uppträder hotfullt eller kränkande mot Piiplls personal; eller

6.1.5.3 att Kunden i övrigt systematiskt bryter mot Kundens åtaganden i punkten

6.2 Om Kund enligt vår bedömning bryter mot Piiplls Fair Use Policy äger Piipll rätt att ensidigt korrigera ombokningsreglerna i punkten 5 i förhållande till Kunden, alternativt säga upp Avtalet med Kunden i enlighet med punkt 4.9. Besked om åtgärd enligt denna punkt 6.2 meddelas Kund via e-post eller sms.

 

7. PRISER OCH BETALNINGSVILLKOR

7.1 Priserna för Tjänsterna följer i första hand av Avtalet och i andra hand, om inget särskilt pris har avtalats, av vid var tid gällande prislista på Webbplatsen. Priserna inbegriper RUT-avdrag och inkluderar mervärdesskatt enligt gällande mervärdesskattesats.

7.2 Piipll har rätt att justera prislistan avseende avtalade Tjänster. Sådan justering meddelas Kunden senast en (1) månad i förväg innan de nya priserna börjar tillämpas.

7.3 Kunden ska till Piipll utge ersättning för utförda Tjänster enligt vid var tid gällande priser som följer av Avtalet.

7.4 Betalning sker enligt av Kund vald betalmetod via kreditkort eller genom fakturering.

7.5 Fakturering sker enligt specificerad faktura. Fakturan ska betalas inom tjugo (20) dagar från fakturadatum. Vid betalning efter förfallodagen utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635) samt eventuell påminnelseavgift enligt lag (1981:739) om ersättning för inkassokostnader.

7.6 Eventuella invändningar från Kunden mot erhållen faktura ska göras senast samma dag som fakturans förfallodag.

7.7 I de fall Kunden är en privatperson tillämpar Piipll RUT-avdrag avseende Tjänsterna såvida Kunden inte meddelat Piipll att den inte vill att RUT-avdrag ska tillämpas. Det åligger Kunden att informera Piipll om Kunden inte avser att utnyttja RUT-avdrag avseende Tjänsterna. Det är Kundens ansvar att kontrollera att tak för skattereduktion ej överskridits. För det fall Skatteverket av någon anledning inte berättigar Kund till skattereduktion, ska Kunden till Piipll erlägga det obetalda beloppet enligt vad som anges på fakturan.

 

8. REKLAMATION, SKADEANMÄLAN OCH DRÖJSMÅL

8.1 Är Tjänsterna felaktigt utförda utan att det beror på något förhållande på Kundens sida ska Kunden inom skälig tid, och under alla omständigheter inom fem (5) dagar, reklamera felet skriftligen till Piipll genom info@piipll.com.

8.2 Vid fel i Piiplls utförande av en eller flera Tjänster ska Piipll ges möjlighet att avhjälpa felet. Om felet inte kan avhjälpas, eller om felet kvarstår efter Piiplls försök till avhjälpande, har Kunden rätt till prisavdrag. Kunden har dock inte rätt till prisavdrag om Kunden inte har givit Piipll tillfälle att avhjälpa felet. Om det visar sig att det inte föreligger något fel i utförandet av den aktuella Tjänsten ska Kunden ersätta Piipll för de kostnader som Piipll åsamkats i samband med Piiplls försök till avhjälpande.

8.3 Ersättning för skador på egendom som uppstår vid Piiplls utförande av Tjänsterna utgår endast om Kunden kan visa att Piipll orsakat den påstådda skadan. Uppkommer dröjsmål som inte beror på något förhållande på Kundens sida har Kunden rätt till återbetalning av det försenade eller inställda Tjänstetillfället.

 

9. ANSVARSBEGRÄNSNING

9.1 Piipll har en ansvarsförsäkring som är lämplig i förhållande till de Tjänster som Piipll tillhandahåller Kunden. Piipll ansvarar endast för direkta skador som åsamkas Kunden som en direkt följd av fel i Piiplls utförande av Tjänsterna. Piipll ansvarar aldrig för indirekta skador såsom exempelvis utebliven vinst, lönebortfall, semesterersättning, eller annan indirekt skada eller följdskada.

9.2 Piiplls totala ansvar för skador som uppstår under Avtalet ska för varje kalenderår vara begränsat till ett maximalt belopp motsvarande ett (1) prisbasbelopp enligt socialförsäkringsbalken (2010:110).

9.3 Ansvarsbegränsningen i punkterna 9.1 och 9.2 gäller inte för skador som uppstår i form av personskador eller om grov vårdslöshet eller uppsåt föreligger på Piiplls sida eller annars följer av tvingande lag.

9.4 Piipll ersätter inte skador som uppkommit på grund av: (i) att Kunden brustit i sina åtaganden enligt punkten 3 ovan; eller (ii) att lösa och fasta inventarier hos Kunden inte är korrekt monterade. Piipll ersätter inte heller förslitningsskador på fast och lös egendom såsom inventarier, golv och fönster som uppkommer vid normalt och ansvarsfullt utförande av Tjänsterna.

9.5 Kunden är inte berättigad till värdehöjande åtgärder. Skadevärdering och ersättning sker i enlighet med villkoren i Piiplls vid var tid gällande ansvarsförsäkring.

9.6 Piipll ska inte ansvara för skada vid dröjsmål i utförandet av Tjänsterna om Piipll kan visa att dröjsmålet beror på omständighet utanför Piiplls kontroll (såsom eldsvåda, sjukdomsspridning, arbetskonflikt, blockad, eller ändrad myndighetsbestämmelse) och som Piipll inte skäligen kunde förutse när Avtalet ingicks eller när Tjänsterna utfördes och vars följder Piipll inte skäligen kunde undvikit eller övervunnit.

 

10. SEKRETESS OCH SÄKERHET

10.1 Kunden kan välja om den vid varje Tjänstetillfälle själv vill bereda Piiplls personal tillträde till de utrymmen där Tjänsterna ska utföras, eller om utsedd Piipll personal ska ha möjlighet att ta sig in i utrymmena utan Kundens medverkan. Om kunden väljer det sistnämnda ska Piipll personal av Kunden utkvittera en uppsättning nycklar samt vid behov en larmbricka och larmkod. All personal har tagit del av och undertecknat sekretessavtal.

 

11. PERSONUPPGIFTSBEHANDLING

11.1 I samband med en Beställning lämnar Kunden vissa Personuppgifter till Piipll, för vilka Piipll är personuppgiftsansvarig.

11.2 Piipll kommer att behandla dessa personuppgifter för att Piipll ska kunna tillhandahålla Tjänsterna till Kunden i enlighet med Avtalet.

11.3 Piipll kommer vid behandlingen av Kundens personuppgifter alltid värna om Kundens personliga integritet och sträva efter att skydda personuppgifterna på bästa sätt. Det är Piiplls målsättning att alltid följa samtliga vid var tid gällande lagar och regler om dataskydd, såsom EU:s dataskyddsförordning (”GDPR”), till GDPR tillhörande nationell följdlagstiftning samt övrig tillämplig dataskyddslagstiftning.

11.4 För mer information om Piiplls personuppgiftsbehandling och hantering av cookies på Webbplatsen, vänligen läs Piiplls integritets- och cookiespolicy som finns tillgänglig på https://www.piipll.com/privacy. Däri beskrivs vilka kategorier av personuppgifter Piipll samlar in från dig, samt hur dessa personuppgifter behandlas och för vilka syften. Vidare framgår av integritetspolicyn vilka rättigheter du har gentemot Piipll i fråga om den personuppgiftsbehandling som Piipll utför.

 

12. ÖVRIGT

12.1 Piipll, men inte Kunden, har rätt att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt Avtalet till annan. Om Piipll avser att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt Avtalet till annan ska Kunden meddelas om detta skriftligen.

12.2 I samband med ingående av Avtalet förbehåller sig Piipll rätten att inhämta sedvanliga kreditupplysningar om Kunden.

12.3 Piipll förbehåller sig rätten att från tid till annan göra ändringar i dessa Villkor. Justeringar ska meddelas Kunden minst en (1) månad i förväg.

 

13. TVIST OCH LAGAVTAL

13.1 Avtalet mellan Parterna tolkas och tillämpas uteslutande i enlighet med svensk lagstiftning utan hänsyn till dess lagvalsregler.

13.2 Om tvisten inte kan lösas i samförstånd med Piiplls kundtjänst, kan Kunden vända sig till Allmänna Reklamationsnämnden (www.arn.se), Box 174, 101 23 Stockholm.

13.3 Tvist som uppstår i anledning av Avtalet ska slutligt avgöras vid Stockholms tingsrätt. Kunden har i enlighet med 10 kap. 8a § rättegångsbalken (1942:740) även rätt att väcka talan i den ort där Kunden har sin hemvist.

bottom of page